Voorwaarden

Het Boerma Instituut heeft duidelijke voorwaarden omtrent inschrijvingen voor de diverse opleidingen en de betalingen daarvan.

Algemene voorwaarden NRTO voor consumenten.

Algemene voorwaarden NRTO voor bedrijven.

 

Gedragscode NRTO

1. Inschrijvingen en deelname

1.1. Inschrijvingen vinden plaats voor een volledige opleiding, nooit voor een deel ervan;

1.2. Bij inschrijving voor een opleiding verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het volledige cursusgeld. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een betalingsregeling, behoren hiertoe ook de administratie- en incassokosten;

1.3. De opleidingen van het Boerma Instituut zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar;

1.4. Niet betalende relaties van deelnemers kunnen tijdens de lesuren niet worden toegelaten in de leslokalen;

1.5. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden gecompenseerd en/of verrekend;

1.6. Bij verhindering van de cursist kan de les om rooster technische redenen niet worden ingehaald;

1.7. Toeslagen op lessen:

1.7.1. Toeslag voor lessen in het weekend 50%;

1.7.2. Toeslag voor lessen tijdens Nederlandse feestdagen 100%.

2. Aanvang van opleidingen / cursussen / workshops

2.1. Voor alle opleidingen geldt steeds dat er slechts wordt gestart met de opleiding bij voldoende deelname, te beoordelen door het Boerma Instituut.

3. Annulering van een opleiding / cursus / workshop door het Boerma Instituut

3.1. Wanneer een opleiding wordt geannuleerd door het Boerma Instituut worden de deelnemers hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Reeds gedane betalingen worden dan volledig gerestitueerd.

4. Annulering van een opleiding / cursus / workshop door de deelnemer

4.1. Annulering door de deelnemer dient uitsluitend schriftelijk of per email te geschieden. Datum poststempel geldt als datum van annulering.

4.2. De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum.

4.3. Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.

4.4. Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding dan is 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij lessen voor georganiseerde groepen zijn administratiekosten ad € 10,- per ingeschreven deelnemer verschuldigd.

4.5. Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd tussen 2 maanden en een maand voor aanvang van de opleiding dan is 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.6. Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang van de opleiding dan is 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd

4.7. Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd minder dan 2 weken of minder voor aanvang van de opleiding dan is 50% van het totale cursusgeld verschuldigd.

4.8.

4.9. Het niet toegewezen krijgen van een Boarding House is geen legitieme cursus annuleringsreden.

5.0. Een annulering is pas van kracht nadat deze door het Boerma Instituut per email is bevestigd met bijbehorende creditfactuur. Mocht u deze annuleringsbevestiging niet binnen 10 dagen van ons hebben ontvangen na het versturen van uw annuleringsmail, neem dan contact met ons op.

Gespreide betaling

Cursisten die bij het Boerma Instituut de Nederlandse Vakopleiding of de Nederlandse Vervolg Vakopleiding volgen, komen in aanmerking voor de betalingsregeling. Dan hoeft u het gehele cursusgeld niet in één keer te betalen, maar u kunt dat gespreid over een aantal maanden doen. Het betreft uitsluitend opleidingen, waarvan de cursuscode begint met de letters VON…of VVN…

Wanneer u zich inschrijft voor één van bovengenoemde opleidingen, kunt u op het inschrijfformulier aangeven of u de opleiding ineens wilt betalen, of dat u gebruik wilt maken van de betalingsregeling. Wanneer u gebruik wenst te maken van de betalingsregeling, worden eenmalig administratie- en incassokosten ad € 50,- in rekening gebracht.

Tegelijk met de bevestiging van uw inschrijving die u krijgt toegestuurd, ontvangt u dan een eerste deelfactuur. U machtigt u het Boerma Instituut om het cursusgeld in maandelijkse termijnen van uw bank- of girorekening af te schrijven.

De DFD vakopleiding in delen betalen

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de Nederlandse Vakopleiding (DFD) en u heeft aangegeven dat u in termijnen wenst te betalen, dan wordt het totale kostenplaatje als volgt:

Het cursusgeld bedraagt: € 2.975,-

De incasso- en administratiekosten bedragen: € 50,-

Het totaal te betalen bedrag is dan dus: € 3.025,-

  • Op de eerste deelfactuur die u van ons ontvangt, staat een totaal bedrag van € 605,-
  • Dit bedrag wordt automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven binnen 7 werkdagen na factuurdatum.
  • Op de tweede t/m de negende en tevens laatste deelfactuur deelfactuur die u van ons ontvangt, staat steeds een totaal bedrag van € 302,50
  • Dit bedrag wordt maandelijks automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven, te beginnen aan het het eind van de eerste maand van de opleiding.

Hiermee is de totale betaling van € 3.025,- afgerond.

De ADFD vakopleiding in delen betalen

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de Nederlandse Vervolg Vakopleiding (ADFD) en u heeft aangegeven dat u in termijnen wenst te betalen, dan wordt het totale kostenplaatje als volgt:

Het cursusgeld bedraagt: € 2.600,-

De incasso- en administratiekosten bedragen: € 50,-

Het totaal te betalen bedrag is dan dus: € 2.650,-

  • Op eerste deelfactuur die u van ons ontvangt, dit is het Inschrijfgeld, staat een totaal bedrag van € 550,-.
  • Dit bedrag wordt automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven binnen 7 werkdagen na factuurdatum.
  • Op de tweede t/m de zesde en tevens laatste deelfactuur die u van ons ontvangt, staat steeds een bedrag van € 350,-.
  • Dit bedrag wordt maandelijks automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven, te beginnen aan het het eind van de eerste maand van de opleiding.

Hiermee is de totale betaling van € 2.650,- afgerond.

Overige bepalingen

Het Boerma Instituut gaat op vertrouwelijke wijze om met de uw gegevens.

Portretrecht: Foto’s en/of videos die gemaakt worden tijdens lessen, demonstraties of open huis kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Boerma Instituut. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken aan de docent of fotograaf.

Klachten procedure
Op deze pagina vind u daar meer over.